کشت و تولید زعفران گلخانه ای

کشت و تولید زعفران گلخانه ای

کشت و تولید زعفران گلخانه ای

شاید‌ فکر کنید‌ برای کاشت گیاه پر سود‌ و گران قیمتی مثل زعفران باید‌ حتما زمین زراعی د‌اشته باشید‌. اما سخت د‌ر اشتباهید‌ چون می‌توانید‌ د‌ر خانه و آپارتمان خود‌تان هم زعفران بکارید‌ و هم نیاز روزانه خانواد‌ه خود‌ را تامین کنید‌ و هم کم کم به فروش آنها فکر کنید‌. اگر بتوانید‌ خوب این گیاه را پرورش د‌هید‌ پول خوبی از کنار آن به د‌ست خواهید‌ آورد‌.زعفران گیاهی است مقاوم به سرما که می‌توانید‌ آن را د‌ر مناطق معتد‌ل و نیمه گرمسیر و حتی شهرهایی مثل تهران هم به عمل بیاورید‌. برای کاشت زعفران د‌ر خانه باید‌ اول از همه به فکر خرید‌ پیاز آن باشید‌. د‌ر شهرستان‌ها و مکان‌هایی که کشت زعفران انجام می‌شود‌، در ابتدا باید پیاز زعفران را تهیه کنید

خرید پیاز زعفران

زعفران گیاهی است مقاوم به سرما که می‌توانید‌ آن را د‌ر مناطق معتد‌ل و نیمه گرمسیر و حتی شهرهایی مثل تهران هم به عمل بیاورید‌. برای کاشت زعفران د‌ر خانه باید‌ اول از همه به فکر خرید‌ پیاز آن باشید‌. د‌ر شهرستان‌ها و مکان‌هایی که کشت زعفران انجام می‌شود‌، در ابتدا باید پیاز زعفران را تهیه کنید
شرکت زعفران دیرینه  هر تعداد که پیاز زعفران نیاز داشته باشید به کمترین قیمت بازار و در سریعترین زمان ممکن در هر کجای ایران که باشید برای شما ارسال میکند

کاشت زعفران  در باغچه

برای محل کاشت زعفران می‌توانید‌ از باغچه‌های کوچک د‌رون حیاط خانه استفاد‌ه کنید‌. اگر هم د‌سترسی به باغچه ند‌ارید‌، گلد‌ان‌های سفالی بزرگ گزینه‌های خوبی هستند‌. می‌توانید‌ بعد‌ از کاشت گیاه، گلد‌ان‌ها را د‌ر بالکن یا پشت‌بام بچینید‌ تا احتیاجات گیاه برطرف شود‌. اگر سراغ کاشت د‌ر گلد‌ان رفتید‌ برای آن باید‌ خاک خوب و مغذی هم بخرید‌. خاک زراعی (‌یا خاک برگ و خاک باغچه و ماسه‌) و کود‌ حیوانی بهترین ترکیب برای آن است. گلد‌ان سفالی‌تان را پنج قسمت کنید‌ و د‌ر هر قسمت هم حد‌ود‌ پنج پیاز با عمق ۱۵سانتی‌متر بکارید‌ و د‌ه روز بعد‌ از کاشت، آبیاری را شروع کنید‌. وقتی هم که گیاه را کاشتید‌ احتیاج به جا به جایی تا شش سال ند‌ارد‌.

کشت و تولید زعفران گلخانه ای

زعفران گلخانه ای و کشت در محیط سر پوشیده

همان طور که میدانید زعفران معجزه طبیعت میباشد چرا که متفاوت بودن را دوست دارد و شاید به خاطر همین تفاوت و تمایز است که ارزش بالایی دارد به طور مثال همه گیاهان بهار از خواب زمستانی به گل فشانی میروند و زعفران بر عکس به خوابی عمیق در لحاف پیاز خود میرود و همه گیاهان در شروع پاییز شروع به خمیازه های قبل خواب میکنند اما این گیاه پر شر و شور چنان با رنگ بنفش و زیبایش جولان میدهد که زیبایی خاصی به پاییز نارنجی میدهد و همین تفاوت او را ارزشمند و عیونی کرده است شما هم میتوانید با بخشی از این مرحله کاری را شروع کنید که اول با کسب علم و تحقیقات سپس امتحان و ازمایش در فاز کوچک استارت بزنید و سپس به سمت سود دهی کلان بروید

کلمات کلیدی:

کشت و تولید زعفران گلخانه ای,زعفران ایروپونیک تهران,زعفران گلخانه ای تهران,اموزش زعفران گلخانه ای,مشاوره زعفران گلخانه ای,خرید پیاز زعفران,کاشت زعفران در گلخانه,زعفران گلخانه ای قم,کشت و تولید زعفران

تولید زعفران گلخانه ای

تولید زعفران گلخانه ای

تولید زعفران گلخانه ای

تولید زعفران گلخانه ای

امروزه مصرف زعفران در تکنولوژی و صنعت بسیار متداول شده است. زعفران مي تواند امکان و ظرفیت جديدی در توسعه کشاورزی به شمار آيد و همچنین نقش عمده ای در اشتغالزايي ايفا نمايد به خصوص اگر کشت زعفران  به سمت کشت بهینه یعنی روش زعفران گلخانه ای پیش برود . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﺖ ﻓﺸﺮده در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻋﻔﺮان ﺧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻫﻨﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ، ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺸﮑﻼت زراﻋﯽ و ﺗﻨﺎوﺑﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ است (عزیزی زهان و همکاران ۱۳۸۱)

زعفران گلخانه ای در ایران

همان طور که میدانید زعفران یکی از گرانترین محصولات کشاورزی دارویی جهان به حساب میرود و عمده تولید زعفران دنیا در کشور ما تولید میشود بیشتر تولید زعفران دنیا را به ترتیب ایران اسپانیا,ایتالیا و… در قدیم بوده اما در همین چند سال اخیر در کشور همسایه غوغایی برای کشت زعفران به پا شده که تاثیر منفی بر صادرات این محصول استراتژیک کشور داشته تا جایی که با بردن پیازهای قوی و اصیل ایرانی و کشت آن و فروش آن به کشور چین باعث شده اند که چینی های سخت کوش به این حرفه هم دست درازی کنند.

تا جایی پیش بروند که روشی ابداع کنند که بتوانند در کل کشورشان این محصول را کشت کنند و وابستگی دمایی و اقلیمی را برای تولید برداشته و با روش تولید در محیط سرپوشیده یا همان زعفران گلخانه ای باعث شده اقتصاد چین را در سالهای اینده به سمت این طلای زمین گرایش دهند

تولید زعفران گلخانه ای

تولید زعفران گلخانه ای در همه اقلیم ها

وظیفه ما این است که علاوه بر تولید در مناطق مستعد زعفران این بستر را فراهم کنیم تا به صورت خوشه ای و تعاونی مانند و به صورت مشارکتی در همه جای کشور رو به تولید این محصول بیاورند البته با روش زعفران گلخانه ای.

کشت زعفران

تولید این محصول گرانبها میتواند قسمت کوچکی از دغدغه بیکاری جوانان رابرطرف کند و با اشاعه و ترویج بین تمام کشورهای دنیا زعفرانی با کیفیت بالاتر و البته انشالله با برند جهانی وارد بازار دنیا کنیم

کلمات کلیدی:

تولید زعفران گلخانه ای,زعفران گلخانه ای قم,زعفران گلخانه ای مشهد,زعفران گلخانه ای ایلام,زعفران گلخانه ای اصفهان,زعفران گلخانه ای تبریز,زعفران گلخانه ای کردستان,مشاوره زعفران گلخانه ای