آبیاری زعفران

آبیاری زعفران

آبیاری زعفران

آبیاری زعفران

در نقاط مختلف بسته به وضع آب و هوایی منطقه از اوایل مهرماه تا دهه اول آبان ماه آبیاری زعفران شروع می گردد. با توجه به اینکه عمل آبیاری باعث تحریک گیاه شده و گیاه زعفران

را از خواب بیدار می کند، آب اول باید خیلی با دقت و حساسیت خاصی انجام گیرد تا برداشت زعفران با اشکال مواجه نشود. معمولاً مزارع زعفران ۵ بار در سال آبیاری می شوند

بار آب زعفران

آب اول )بار آب( : در مناطق سردسیر در اوایل مهر انجام می شود و عمل سله شکنی پس از این آبیاری انجام می شود و سه هفته بعد گل ها نمودار می شوند. آب دوم )زاج آب( : معمولاً ۴۰ روز پس از آبیاری اول اتفاق می افتد. از ضروریات اینآبیاری این است که قبل از آن می باید در حدود ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار برای افزایش رشد رویشی در مزرعه پخش و سپس آبیاری کنیم.

دو آبیاری فوق در توسعه ریشه های پیاز زعفران و رسانیدن غذا به آنها و رشد و نمو گیاه و درشت کردن پیاز دختر بسیار مهم اند.

آبیاری سوم زعفران

آب سوم: در اثر رطوبت زمستانه علف های هرز در مزرعه می رویند. لذا در اوایل اسفند آبیاری سوم انجام می شود که عملیات وجین را آسانتر می کند. به همین دلیل به آبیاری وجین معروف است.

آب چهارم: این آب که تا اواخر اسفند ماه داده می شود، برای حفظ رطوبت پیاز در خاک مهم است و درشتی پیاز دختر را حفظ می کند. در سال های مرطوب و در نقاط سردسیر به همین چهار آب بسنده می شود.

 آبیاری زعفران

زرد آب

آب پنجم )زرد آب(: این آب که قبل از زرد شدن برگ های زعفران صورت می گیرد، آخرین

آبیاری زعفران به حساب می آید و معمولاً در فروردین ماه صورت می گیرد.

آبیاری اسفند زعفران

با توجه به محدودیت آب، کشاورزان از گسترش بی رویه سطح کشت که موجب تشنه ماندن مزرعه و در نتیجه کاهش عملکرد می گردد، خودداری نمایند. زعفران کاران می باید از اهمیت آبیاری اسفند غافل نمانده و تاثیر مهم بارندگی های اسفند و فروردین را در درشت شدن پیازها از نظر دور ندارند.

 

منبع:نشریه ترویجی  آشنایی با اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران

آبیاری زعفران,زعفران سنتی,کشت زعفران,زعفران کشت وکار,آب زعفران,زرد آب زعفران,زعفران آبیاری سنتی,روش های ابیاری زعفران,بار ااب زعفران,آب سوم زعفران